Đạo Mẫu

Thuở khai Thiên lập Địa, khi Đức Cửu Thiên Huyền Mẫu đã tạo tác muôn loài, làm nên sự biến sinh phong phú khắp Tam Giới. Lúc bấy giờ, Từ Mẫu vì lòng từ ái quan tâm sâu sắc của mình với các sự vận hành của cơ Tạo Hóa nên Người tạo nên chín vị Thiên Nữ phụ trách chưởng quản các lý sự khác nhau trong cơ chuyển sinh tạo hóa