Kinh Kệ Đạo Gia

Tên kinh: Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Đại Vũ Long Vương Kinh
Ngày 18.7 là ngày thánh đản của Tây Vương Mẫu Chân, mọi người cùng tụng Tây VƯơng Mẫu Chân Kinh
Tên kinh: Ngọc Thanh Nguyên Thủy Huyền Hoàng Cửu Quang Chân Kinh, Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn vì chư Tiên Thượng Đế nói pháp môn luyện hình ngưng thần
Nguyên Thủy Thiên Tôn vì Xích Cước Đại Tiên nói danh hiệu của Tam Quan để tiêu tai trừ ách
Kinh tên: Thái Thượng Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Kim Quang Minh Kinh. Không rõ người soạn, xuất phát trong thời Đường Tống. Nội dung kinh, Đức Nguyên Thủy Thiên Tôn khuyên chúng sanh cõi đời tụng kinh này để tiêu trừ các tật bệnh của mắt. Toàn kinh 1 Quyển, xuất xứ “Chính Thống Đạo Tạng” Động Chân bộ, bản văn loại.
Kinh này đức Nguyên Thủy Thiên Tôn vì chư Tiên thượng Thánh diễn thuyết, khuyên người tụng để tiêu tai Trường sanh.
Kinh tên: Nguyên Thủy Thiên Tôn Thuyết Phong Đô Diệt Tội Kinh. Người soạn không rõ. Nội dung nói về danh hiệu Thập Điện Diêm Vương, ước chừng xuất phát từ thời Tống Nguyên. Nguyên Thủy Thiên Tôn vì việc siêu độ vong hồn nơi Phong Đô mà nói kinh này. Bản thảo gốc xuất xứ : “Chính Thống Đạo Tạng”, Động Chân bộ, bản văn loại.
Đối với chư vị Thượng Nguyên Thiên Quan trên đây, từ  Thượng Nguyên Chân Nhân, Phi Tiên Thánh chúng, tới 32 Tầng Trời , Đại La Thiên , vô lượng vô số Thế Giới, hết thảy chúng sanh, đạo tục nam nữ, đều nên khuynh tâm quy lễ, xưng danh tán thán danh hiệu 60 vị Thiên Tôn. Như vậy, bao nhiêu nghiệp chướng sanh tử, một thời liền tiêu.