Ngày Vía

Ngày Vía Phật

Ngày vía phật bà quan âm là ngày nào?
10/03/2024, Chủ nhật

Ngày vía hay lễ vía Quán Thế Âm Bồ Tát được tổ chức vào các ngày đản sanh 19/2, ngày thành đạo 19/6, và ngày xuất gia 19/9