Tiên Thánh Giáng Bút

Nhân Tiên ở đây là nói tới những người luyện khí công, sau khi đả thông Nhâm Đốc luyện thành Tiểu Chu Thiên rồi luyện qua Đại Chu Thiên. TCT ở đây là vòng Nhâm-Đốc, Đại Chu Thiên ở đây là vòng khí rộng hơn chạy tùy theo các đường kinh mạch toàn thân rồi lại về Nhâm Đốc. ĐCT thì tùy môn phái, gia tộc họ có vòng luyện khác nhau.
Người tu hành buổi sơ cơ thường thì sẽ mất từ 3 đến 5 năm để chấm công định quả. Trong thời gian đó, để định công quả, ngoài công phu tu hành cá nhân họ sẽ lần lượt bị đời khảo,nghiệp khảo, các cuộc khảo đảo thi nhau xoay vần để trui luyện tâm tính cũng như khảo xét đạo tâm của họ. Chỉ cần người tu kiên trì hành đạo, kiên trì rèn tâm, thì khi thời điểm tới, chư Tiên Phật Thánh sẽ chấm cho.
Từ xưa đến bây giờ, trong các kinh Phật dạy mình Tu, có quyển dạy ta Tu mau kẻo trễ, mà chừng nào tới mà trễ? Và Tu để được giải thoát kiếp luân hồi này, và khi bỏ xác được về cõi Phật, Tiên; điều này chính tôi cũng thắc mắc là không biết Tu làm sao? Cách tu như thế nào?
Những người tu thiền định, khi tâm họ có thể dễ dàng nhập được vào các tầng Thiền - định, thì cũng là khi địa vị của họ vượt qua giới hạn con người bình thường. Khi thọ hết, bằng cái tâm đó họ cũng tự thác về các cõi Trời tương ứng. 
Có đặc điểm rất thú vị là dù là Đạo Phật, Đạo Hòa Hảo, Bửu Sơn Kỳ Hương hay Đạo Cao Đài, Đạo Thiền Vô Vi.. hoặc như Hội Thánh Hiền Đường và Phát Nhất Đại Đạo bên Đài Loan đều không chủ trương bắt con người ta ăn chay trường ngay mà có các kỳ chay , 4 ngày , 6 ngày , 8 ,10, 18 ,21 ngày cho tín đồ lựa chọn cho phù hợp, tùy căn tánh, hoàn cảnh sinh hoạt.