Tử Vi Đế Quân

Thiên Quan Đại Đế còn được biết đến với danh hiệu Tử Vi Đế Quân. Quý đạo hữu cần lưu ý chữ “Đế Quân”, “Tử Vi Đế Quân” tức là đang nói đến Thiên Quan Đại Đế, còn “Tử Vi Đại Đế” là đề cập đến Tinh Chủ. Thiên Quan Đại Đế có hiệu là Thượng Nguyên Nhất Phẩm Cửu Khí Tứ Phúc Thiên Quan Diệu Linh Nguyên Dương Đại Đế. Ngài cùng Địa Quan và Thủy Quan là do Nguyên Thủy Thiên Tôn thổ xuất mà thành. Một số thuyết nói Tam Quan Đại Đế hóa sinh từ Ngọc Hoàng Đại Đế, điều này vẫn được công nhận vì theo nét nghĩa đó tức ám chỉ cho việc ba ngài sở hữu trọn vẹn cái tuyệt Đức của Đạo vậy. 

Nguồn: Long Môn

ảnh: Internet

Thiên Quan Đại Đế ngự tại Tử Vi Thiên Cung nằm ở Ngọc Thanh Cảnh. Nơi ấy gồm ba cung nhỏ, mỗi cung nhỏ chia ra 3 phủ (trung phủ - hữu phủ - tả phủ), trong mỗi phủ có 4 tào, thành tổng 36 tào. Hằng năm, đến ngày Tam nguyên (Thượng Nguyên – Trung Nguyên – Hạ Nguyên), Tam Quan Đại Đế lại hội tụ nơi Tử Vi Thiên Cung để định tội phúc chúng sinh. 

Thuở hỗn độn chưa phân, Nguyên Thủy Thiên Tôn ở Thái Hư Cực Xứ thủ lấy Nguyên Dương Cửu Khí, ở Cửu Thổ Đỗng Dương thủ lấy Thanh Hư Thất Khí, ở Đỗng Âm Phong Trạch thủ lấy Thần Hạo Ngũ Khí. Thuở hư không mịt mùng, hỗn độn chưa phân, làm sao phân chia các xứ để Nguyên Thủy Thiên Tôn đến để thủ khí? Ấy chính là ám chỉ Ngài đang thủ lấy ba khí đó ở các nơi bên trong mình. Sau khi thủ lấy ba khí ấy, Nguyên Thủy Thiên Tôn chu lưu 81 vòng trong tam tiêu (Tâm – Phế kết thành Thượng Tiêu; Tỳ kết thành Trung Tiêu; Thận – Can kết thành Hạ Tiêu), kế đó thổ xuất (từ miệng) mà sinh ra Tam Nguyên Tam Phẩm Tam Quan Đại Đế.

Trong Tam Quan, Thiên Quan đứng đầu. Ngài hoài thai trong Nguyên Thủy Thiên Tôn vào khi hết thảy còn mịt mùng, xuất thế ngay trước khi âm dương phân tách. Ngài quản trị trời cao thẳm và tất cả những gì thuộc về nó, nên xưng là Thượng Nguyên vậy. Giống với đức của trời, ngài thường ôm ấp và chở che hết muôn dân vạn loại. Ngài treo trời trăng mà soi đường chúng đi, điều hành bốn mùa mà nuôi dưỡng tất cả. Tháng Giêng quẻ Thái ấy là khi Càn quái viên mãn, âm dương giao hòa. Càn vi Thiên, vậy nên lấy Vọng đầu xuân làm ngày Thánh đản hầu tứ phúc chúng sinh.

Tam Quan Sám viết: Thiên quan chi tôn, xuất tự vô cực, sinh vu Thái cực, khung lung cao minh, danh viết thượng nguyên. Phúc trù vạn vật, chủ tể quần sinh, thanh xú vô văn, trẫm triệu võng trắc, nhật nguyệt tinh thần huyền kỳ tượng, xuân hạ thu đông tuyên kỳ khí, nhất nguyên tiềm phu, ngũ hành mặc vận, phong đình cổ đãng, vũ lộ tư nhuận, duy kỳ thái nhi đại tráng, sở dĩ sinh vu chính nguyệt, tiến cụ vu càn dã. Thị cố dĩ tư hào viết thiên quan”.

Thiên Quan Đại Đế ngự tại Tử Vi Thiên Cung nằm ở Ngọc Thanh Cảnh. Nơi ấy gồm ba cung nhỏ, mỗi cung nhỏ chia ra 3 phủ (trung phủ - hữu phủ - tả phủ), trong mỗi phủ có 4 tào, tổng thảy 36 tào. Hằng năm, vào mỗi ngày Rằm tháng Giêng, tháng Bảy và tháng Mười, Tam Quan và chư thiên thánh chúng hội tập tại Tử Vi Thượng Cung. Các Ngài tại đó, thiết lập Vân Đài Phương Thốn Sơn, khai khởi việc khảo hiệu chúng sinh.

Mỗi ngày, thảy thảy việc con người làm đều được ghi chép lại nơi Thành Hoàng. Kế đó, Thành Hoàng chuyển đến cho Ngũ Lão phân vào 5 thiên. Cứ mỗi 10 ngày, vào hôm Mậu, Ngũ Lão lại truyền 5 thiên ấy cho 120 tào quan của Thiên – Địa – Thủy Tam Quan Đại Đế. Từ lúc được nhận từ Ngũ Lão, các Tào Quan sẽ căn cứ mà phân biệt hành động: công ghi vào Thanh Bộ, tội ghi vào Hắc Bộ. Nhưng chỉ ghi hành vi, không ghi tên người. Vào ngày mồng 7 tháng Giêng, mồng 7 tháng Bảy và mồng 5 tháng Mười, Tào Quan các giới hội tụ tại phủ quản của mình, một mặt cử hành Thiên Thưởng, Khánh Sinh, Kiến Sinh, một mặt thảo luận các trường hợp phức tạp trong quá trình khảo hiệu ở các ngày Mậu. Sau đó, vào ngày Tam Nguyên, tất cả tam giới tứ phủ, chúng thánh tào quan, hội tụ tại Tử Vi Thượng Cung, dâng trình Thanh - Hắc nhị bộ. Đến giờ Ngọ, Tam Quan tại Vân Đài Sơn cử hành kết án khảo hiệu và ghi tên vào Thanh Bộ hoặc Hắc Bộ.
“Chước thủy hiến hoa mãn dao đàn;
Cung dưỡng thiên địa thủy tam quan;
Ngũ sắc tường vân lâm phàm thế;
Cửu khí thanh phong giáng nhân gian”


Nhân dịp này, vào ngày 14 tháng Giêng, kính mong đạo chúng thường trì tụng Thiên Quan Bảo Cáo để cung nghênh Thánh đản. Sang ngày Rằm tháng Giêng, trì tụng Tam Quan Bảo Cáo, nhằm cầu được tứ ban phước lành. Nguyện cầu thiên hạ thái bình, phong điều vũ thuận, nhân dân an lạc. Nguyện cầu đạo chúng được phúc sinh vô lượng, tiến Đạo vô ma.

Thiên Quan bảo cáo:
Chí tâm quy mệnh lễ
Huyền đô nguyên dương. Tử vi cung trung.
Bộ tam thập lục tào. Giai cửu thiên vạn chúng.
Khảo hiệu đại thiên thế giới chi nội
Lục tịch thập phương quốc thổ chi trung.
Phúc bị vạn linh. Chủ chúng sinh thiện ác chi tịch.
Ân đàm tam giới. Chế chư tiên thăng giáng chi ti.
Trừ vô vọng chi tai. Giải thích túc ương.
Thoát sinh tử chi thú. Cứu bạt u khổ.
Quần sinh thị lại. Xuẩn động hàm khang.
Đại bi đại nguyện. Đại thánh đại từ.
Thượng Nguyên Cửu Khí, Tứ Phúc Thiên Quan
Diệu Linh Nguyên Dương Đại Đế
Tử Vi Đế Quân , Tổng Chân Ứng Hiện Thiên Tôn. 


Tam Quan bảo cáo
Chí tâm quy mệnh lễ
Duy tam thánh nhân, Nãi nhất thái cực
Phổ thụ hạo kiếp gia chi mệnh
Đỉnh ưng vô lượng phẩm chi bao
Tử vi thanh hư đỗng âm,Tổng lãnh công quá
Tứ phúc xá tội giải ách, Phổ tế tồn vong
đạo quan chư thiên, ân đàm tam giới
Đại bi đại nguyện, Đại thánh đại từ.
Tam nguyên tam phẩm, Tam Quan Đại Đế.
Tam cung cửu phủ, Ứng Cảm Thiên Tôn.

 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  Bán hàng
  0948.482.482
  0968.488.488
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn