Thái Ất Chân Nhân

Đức Thái Ất Chân Nhân hay còn gọi là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn

Nguồn: Bạch Ngọc Cung

THÁI ẤT CỨU KHỔ THIÊN TÔN 

* Thái Ất Cứu Khổ (Hộ) Thiên Tôn hay "Tầm Thanh Cứu Khổ Thiên Tôn", "Thập Phương Cứu Khổ Thiên Tôn", gọi tắt là "Cứu Khổ Thiên Tôn".

* Theo truyền thuyết cho rằng Ngài là một trong hai vị thị giả của Ngọc Hoàng Đại Đế, trợ giúp cho Ngọc Đế thống Ngự muôn loài.

Đạo Gia thì cho rằng, Ngài là hóa thân của Thanh Huyền Thượng Đế, phát các cứu giúp tất cả chúng sinh, nên hóa thân thành Cứu Khổ Thiên Tôn để giúp đời.

Trong Phật Giáo Có Địa Tạng Vương Cứu Bạt Minh Đồ - Trong Đạo Giáo Có Đức Thái Ất Cứu Khổ 

Thái Ất Cứu khổ Thiên Tôn Thanh Huyền Cửu Dương Thượng Đế là hóa thân của Đông Hoa Đế Quân (tức Mộc Công ngự tại Đông Cực). Hậu thế thường cho là Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế ( Thái Ất Tôn) và Đông Hoa Đế Quân có cùng nguyên khí hóa hợp; nhưng thực thế thì Đông Hoa Đế Quân có liên quan đến Đông Vương công.


Đông Vương Công tức là Mộc Công, hay Đông Hoàng Thái Ất , cùng với Tây Vương Mẫu quản lý hai khí, phân thành âm dương, định ra càn khôn; chính là Đông Hoa Đại Đế  và hóa thân thành Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn .
Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn thệ nguyện cứu độ chúng sanh, nên được tôn xưng là “Vạn Vị Đế Chủ Đông Cực Thanh Hoa Đại Đế ”, thuộc vào một trong Lục Ngự của Đạo Giáo

Ngài Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn cùng với Chu Lăng Độ Mệnh Thiên Tôn và Hoàng hoa Đãng Hình thiên tôn được gọi là  Tam Cứu khổ Thiên Tôn , là vị thần chủ tể tối cao cứu độ vạn loại. Hay Thái ất tôn, cứu khổ chân nhân và Đại Huệ Chân nhân gọi là Đông phương cứu khổ tam thánh.

* Theo "Thái Ất Cứu Khổ Hộ Thân Diệu Kinh" nói:

"Ở thế giới Trường Lạc về phương Đông có một vị đại nhân đại từ tên là Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, hóa thân của Ngài nhiều như số cát sông Hằng , cứu liền nghe tiếng Hoặc trụ. ở thiên cung, hoặc giáng xuống nhân gian, hoặc ở địa ngục, hoặc lan vào đám đông, hoặc hiện Kim Đồng Ngọc Nữ, hoặc hiện Đế Quân, Thánh Nhân, hoặc làm Thiên Tôn Chân Nhân , hoặc làm Kim Cang Thần Vương, hoặc làm Ma Vương Lực Sĩ, hoặc làm Thiên Sư Đạo Sĩ, hoặc làm Huỳnh Nhân Lão Quân, hoặc làm Thiên Y Công Tạo, hoặc hiện thân nam thân nữ, hoặc làm quan văn quan võ, hoặc làm Đô Đại Nguyên Soài Rạp, hoặc làm Pháp Sư Thiền Sư, hoặc làm Thần Mưa Thần Gió ... Thần thông vô lượng, công hạnh vô cùng, tầm thanh cứu khổ, ứng biến tùy duyên ".

* Vị Thánh nay ở trời gọi là Thái Nhất Phước Thần ", ở thế gian xưng là Đại Từ Đại Bi, ở địa ngục tôn làm Nhật Diệu Đế Quân; ngoại đạo tiếp thu xưng là Sư Tử Minh Vương, ở thủy phủ xưng là Động Châu Đế Quân "Khi gặp khó khăn tai nạn., chỉ cần xưng danh hiệu hay cầu nguyện Ngài là có thể" giải lo trừ nạn, biến hung thành cát ", tu theo Ngài có thể đạt công thành quả mãn, giữa ban ngày sanh lên cõi trời.

* Hình tượng thờ Phụng Ngài, theo sách "Đạo Giáo Linh Nghiệm Ký" nói: - "... ngồi ngay thẳng trên đóa hoa sen, chung quanh có sư tử chín đầu miệng phun lửa hỏa Diệm, tỏa ra khắp bảo tỏa, trên đầu ngài có hào quang chín sắc, phóng ra ánh sáng đập muo, rất nhiều Chân Nhân, Lực Sĩ, Kim Cang Thần Vương, Kim Đồng Ngọc Nữ hầu hạ xung quanh. "

* Ngày Đản thần của Ngài là mười một tháng mười một âm lịch.

* Còn truyền thuyết dân gian ghi trong "Bát Độ Huyết Hồ Bảo Thiên" thì nói là "mây lành che phủ thân Ngài".

* Trong "Thanh Huyền Tể Luyện Thiết Quán Thi Tự Toàn Tập" thì nói Ngài "... mình ngồi trên sư tử chín đầu, tay cầm nhánh dương liễu, quỳnh rầy nước tương hộ cứu sống còn để chúng sinh, độ hồn người vong roi chết "


"Đông Cực Thanh Hoa Diệu Nghiêm Cung,
Tử vụ hà quang triệt thái không
Thiên đóa liên hoa ánh bảo tỏa,
Cửu đầu sư tử xuất vân trung.
Nam Cực đan đài khai bảo cấp
Bắc Đô huyền cấm phá la phong
Duy nguyện thùy quang lai cứu hộ
Chúng đẳng khe Thủ Lệ từ dung
Thị thực công đức bất tư nghi
Cô hồn trệ Phách tảo siêu thăng "

* Dịch: --
(Ngài) Ở trong cung Đông Cực Thanh Hoa Diệu Nghiêm,
Rang tim mong chơi sáng rọi khắp cả hư không
Ngàn đóa hoa sen tỏa sáng xung quanh bảo Tọa (của Ngài)
(ngồi) Trên sư tử chín đầu bay ra khỏi mây.
Nơi đài đỏ phương Nam mở ra quí sách hôm
Kinh đô phía Bắc trong cung cấm huyền diệu phá trừ tai ách
Ban bố công đức không thể nghĩ bàn
Giúp cho những cô hồn và kẻ mê muội được siêu thăng

* CHỨC NĂNG VÀ VIỆC THỜ PHỤNG: --

Trong sách "Thái Thượng Tam Động Biểu Văn" nêu lên có chín vị Thiên Tôn là: --
1.-Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn,
2.-Thập Phương Cứu Khổ Thiên Tôn,
3.-Cửu U Bát Tội Thiên Tôn,
4.-Châu Lăng Độ Mệnh Thiên Tôn,
5.-Hoả Luyện Đan Giới Thiên Tôn,
6.-Pháp Kiều Đại Độ Thiên Tôn,
7.-Kim Khuyết Hoá Thân Thiên Tôn,
8.-Tiêu Dao Khoái Lạc Thiên Tôn,
9.-Bảo Hoa Viên Mãn Thiên Tôn

Trong đó, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn là vị đứng đầu Chức năng của Ngài là "vượt thánh vượt phẩm,. Cực từ cực ái, Ngũ trên sư tử chín đầu, tỏa sáng bài đập muôn lành xa, tiếp độ sinh linh" .

* Lại nói, khi người gặp tai ách, chỉ cần niệm danh hiệu Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn, Ngài sẽ nương theo tiếng cầu mà đến cứu, giúp người giải tai trừ nạn, chuyển rủi thành có thể.
-Đối với những người tu hành, suốt đời làm thiện, tu pháp giải thoát huyền diệu Tiên gia, khi công thành quả mãn sẽ được Ngài "Ngự tỏa trên sư tử chín đầu, bài sáng đập muôn lành xa" dẫn đến sanh tiếp lên cõi trời.

* Các Đạo Quán của Đạo Giáo đều có Điện Thái Ất để thờ Ngài, hoặc tạo tượng Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn ngồi trên sư tử chín đầu, hoặc bài vị Ngài.
* Trọng Đạo Giáo, ba tiết Thượng, Trung, Hạ Nguyên, hoặc khi tổ chức Đạo Tràng cầu siêu độ cho vong linh, làm thành đại lễ, cúng tế rất trọng thể.

* Từ đời Tống, Nguyên, những khoa nghi cúng tế Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn xuất hiện rất nhiều, như: --
- "Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn Thuyết Bát Độ Huyết Hồ Bảo Thiên"
- "Linh Bảo Luyện Độ"
- "Cửu U Đăng Nghi"

Trong những khoa nghi đó, ngoài chức năng tiếp dẫn chúng sinh, Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn còn có phép "thủy hỏa giao luyện" cứu độ vong hồn, các diệu pháp giải trừ nạn đóa vào Huyết Bồn, sa vào địa ngục của chúng sinh.

* Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn hóa hiện cứu độ mười phương nên được tôn xưng là Thập Phương Cứu Khổ Thiên Tôn.

* Trong "Thập Phương Cáo Giản toàn tập" có nói đến chức năng của Thập Phương Cứu Khổ Thiên Tôn là:

1/-Hóa thân ở phương Đông, gọi là Bảo Ngọc Hoàng Thượng Thiên Tôn, "ở ngôi cung Chấn, cư Mao vị, cai quản địa ngục Phong Lôi, dùng sấm sét để trị tôi, người làm lành được siêu thăng, kẻ làm ác bị tiêu tan thân xác nơi đen tối, xét xử rất công bằng.
2 / - Hóa thân ở phương Nam, gọi là Huyền Chân Vạn Dũng Thiên Tôn, "ở ngôi cung Lý, cư Ngọ vị, cai quản địa ngục Hỏa Y, dùng lửa thiêu đốt kẻ ác, giam giữ ở cõi u minh, chịu cảnh biển khổ mênh mang, nếu không có chút duyên lành dời trước, thì không sao thoát khỏi cảnh khổ sở nơi địa ngục này.
3 / - Hóa thân ở phương Tây, gọi là Thái Diệu Điệt Cực Thiên Tôn, "ở ngôi cung đoái, cư Dậu vị, cai quản địa ngục Kim Cương, dùng phương tiện cứng rắn đập thân thể nát như, xét tội lỗi không sai sót chân tơ kẻ tóc, tìm ra công đức đã làm từ nhiều đời kiếp, cho người lành thăng thiên, kẻ dữ bị đóa.
4 / - Hóa thân ở phương Bắc, gọi là Huyền Thượng Ngọc Cao Thiên Tôn, ở ngôi cung Kham, cư Tý vị, cai quản địa ngục Bánh Lãnh, dùng băng tuyết để lấp thân người, bốn bên thành lũy bằng sắt, không có cửa ra, trên có cắm guom bén, chỉ nhìn cũng đủ sợ, những chúng gây tạo tội lỗi bị hình phạt nơi đây khó mà ra khỏi.
5 / - Hóa thân ở phương Đông Bắc, gọi là Độ Tiên Thượng Thánh Thiên Tôn, ở ngôi cung Cấn, cư Sửu vị, cai quản địa ngục Hoạch Thắng, dùng pháp hầm nấu để chạy chúng, những kẻ Bường trôi theo thất tình lục dục, nào tránh khỏi sự phản ánh của Gương soi nghiệp, thân thể tứ chi, bị thọ khổ đao bay bấm Chém, phán quyết việc tử sanh, thiện ác báo ứng phân minh.
6/-Hóa thân ở phương Đông Nam, gọi là Hiếu Sinh Độ Mạng Thiên Tôn, ở ngôi cung Tốn, cư U Phủ (phủ tối tầm), cai quản địa ngục Đồng Trụ, dùng pháp cháy thân để trị tội, phán xét thiện ác, rõ ràng vô tư như nhật nguyệt, phê cho tên họ, sao cho tránh khỏi sấm gió, chúng sinh mê muội, làm sao thoát khỏi lục đạo luân hồi.
7 / - Hóa thân ở phương Nam, gọi là Thái Linh Hư Hoàng Thiên Tôn, ở ngôi cung Khôn, cư Tuyền Khúc (đoạn suối), cai quản địa ngục Đồ Cát, dùng hình phạt đao cắt thân thể, không thiên lệch không tư vị, xét tội kiếp nhiều đời, khó cai khó xin, chuyển thế sanh tử, xác định công đức.
8 / - Hóa thân ở phương Bắc, gọi là Vô Lượng Thái Hòa Thiên Tôn, ở ngôi cung có thể, cư Âm Phủ, cai quản địa ngục Hỏa Xa, dùng hình phạt xe cán thây để trị tội, công tội định phân, vô tư minh xét, cho người đi lên hay đi xuống, cầm cân nay mực, không riêng không cong, chẳng thuận chẳng nghịch.
9 / - Hóa thân ở phương Trên, gọi là Ngọc Hư Minh Hoàng Thiên Tôn, hình tướng hợp với gốc có thể (trời), đức rộng khắp đất, cai quản địa ngục Phổ Kinh, dùng uy quyền để lớn mà việc xét, ba trăm sáu mươi ngày không nai trễ, mọi việc chơi không, một trăm lẻ tám địa ngục tuần tra, người người kính nè, xét kỹ tội nghiệp nhiều đời trước, nay đem xử lại, cho luân hồi chín địa, bắt vào ra ba đường.
10 / - Hóa thân ở phương Dưới, gọi là Chân Hoàng Động Thần Thiên Tôn, ở ngôi U Đô, danh trên mười vua, cai quản Phủ La Phong, quyền hành thẩm tra luật lệ, có sanh lại có tử, phân định rõ ràng mà thi hành, không phe lệch không, khảo xét ba cõi u minh, ngày trước đã làm, nay sao thoát khỏi.

* Trên là nói chức năng của Thiên Tôn ở mười phương, thể hiện quyền hạn của Địa Phủ Minh Vương Nay nói. Đến việc quản lý Quỷ Thần ở Cửu U Tuyền Khúc Minh Phủ Cũng hóa sanh thành. Minh Vương Chân Quân, phương vị , nơi cư ngụ và ngày Đản thần như sau: --
1 / - Ở phương Đông, gọi là Nhất điện Thái Tố Diệu Nghiêm Chân Quân Tần Nghiêm Đại Vương, cư Huyền Minh Cung, Đản thần ngày mùng một hai tháng.
2 / - Ở phương Nam, gọi là Nhị điện Âm Đức Định Hưu Chân Quân Sở Giang Đại Vương, cư Phổ Minh Cung, Đản thần ngày mùng một ba tháng.
3 / - Ở phương Tây, gọi là Tam điện Động Minh Phổ Tĩnh Chân Quân Tống Đế Đại Vương, cư Củ Tập Cung, Đản thần ngày mùng tám tháng hai.
4 / - Ở phương Bắc, gọi là Tứ điện Huyền Đức Ngũ Linh Chân Quân Ngũ Quan Đại Vương, cư Thái Hòa Cung, Đản thần ngày mười tám tháng hai.
5 / - Ở phương Đông Bắc, gọi là Ngũ điện Tối Tạng Diệu Linh Kỳ Quân Diêm La Đại Vương, cư Củ Luân Cung, Đản thần ngày mùng tám tháng Giêng.
6 / - Ở phương Đông Nam, gọi là Lục điện Bảo Túc Chiêu Thành Chân Quân, cư Minh Thần Cung, Đản thần ngày mùng tám tháng ba.
7 / - Ở phương Tây Nam, gọi là Thất điện Đẳng Quan Minh Lý Chân Quân Thái Sơn Đại Vương, cư Thần Hoa Cung, Đản thần ngày hai mươi bảy tháng ba.
8 / - Ở phương Tây Bắc, gọi là Bát điện Phi Ma Diễn Khánh Chân Quân Đô Thị Đại Vương, cư Bích Chân Cung, Đản thần ngày mùng một tháng tư.
(Sách "Thập Vương Cáo Bốc" nói là điện thứ chín, còn điện thứ tám là Bình Đẳng Vương, nhưng xét ý tứ không hợp, nên chỉnh lại như trên).
9 / - Ở phương trên, gọi là Cửu điện Vô Thượng Chính Độ Chân Quân Bình Đẳng Đại Vương, cư Thất Phi Cung, Đản thần ngày mùng tám tháng tư.
10 / - Ở phương dưới, gọi là Thập điện Ngũ Hoa Uy Linh Chân Quân Chuyển Luân Đại Vương, cư Túc Anh Cung, Đản thần ngày hai mươi bảy tháng tư.
* Tài liệu tham khảo:
"Thái Thượng Tam Động Biểu Văn",
"Thái Nhất Cứu Khổ Hộ Thân Kinh",
"Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn Thuyết Bát Độ Huyết Hồ Bảo Sám

 • Hỗ trợ
  Thi công
  0935.118.118
  Bán hàng
  0948.482.482
  0968.488.488
 • Bảng giá
 • Yêu cầu tư vấn