Đạo Cao Đài

Đức Chí Tôn (玉皇大帝) là ai? Trong Đạo Cao Đài, thuật ngữ Đức Chi Tôn là hồng xanh của Ngọc Hoàng Thượng Đế
Theo nghi thức Thế Đạo của Đạo Cao Đài, khi thiết đàn cúng lễ người ta khởi sự dâng hương và đọc bài kinh “Niệm Hương“, kế đó thì đọc bài “Khai Kinh”.